Vui lòng nhập thông tin xác nhận mua gói cước V30X (+500MB/ngày lưu lượng) với giá 30.000 đồng, sử dụng trong 7 ngày

Hủy